"BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY UCZEŃ" 2013  

 

ZDOBYLIŚMY TYTUŁ "BEZPIECZNEJ SZKOŁY" W II OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE

 „Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń”

 

Miło nam poinformować, że nasza szkoła zdobyła tytuł „Bezpiecznej Szkoły” w II Ogólnopolskim Konkursie „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”. Równocześnie uzyskaliśmy członkostwo w „Ogólnopolskim Klubie „Bezpieczne Szkoły. Organizatorem konkursu jest Fundacja Państwo Obywatelskie oraz redakcja miesięcznika „Perspektywy Europejskie” przy wsparciu komitetu honorowego, w którym znaleźli się m.in.: przedstawiciele sejmu (z Ewą Kopacz – Marszałek Sejmu RP), senatu, członkowie rządu, rektorzy wyższych uczelni, kuratorzy oświaty, wojewodowie, prezydenci miast i marszałkowie sejmików.

Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia - obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.

W konkursie uczestniczyło ponad 1100 szkół z całej Polski, zorganizowano tysiące debat (w tym także debaty w naszej szkole), konkursów uczniowskich, badań społecznych itd.

        Dziękujemy serdecznie wszystkim Pracownikom Szkoły za zaangażowanie w przeprowadzeniu programu z zakresu bezpieczeństwa i przeciwdziałania zagrożeniom w środowisku otaczającym nasze dzieci. Więcej informacji o „Ogólnopolskim Klubie „Bezpieczne Szkoły” można znaleźć na stronie: http://bezpieczna-szkola.com/uploads/regulamin.pdf

 

Poniżej przedstawiamy wszystkie zadania zrealizowane przez nasza szkołę w ramach konkursu:

 

Regulamin Konkursu:

Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego.

Równocześnie konkurs ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.

Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1" do „10". Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu Bezpieczna Szkoła jest uzyskanie co najmniej 80 punktów za 10 zadań. W skład jury wchodzi po 2 przedstawicieli organizatorów konkursu.

 

Zadania konkursowe:

1.    Przeprowadzenie we wszystkich klasach debaty uczniowskiej nt „Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel” z testem sprawdzającym dla uczniów opracowanym przez szkołę.

Ocena zadania: na podstawie testów, po 3 z każdej klasy, przesłanych do jury poczta elektroniczną.

2.    Przeprowadzenie szkolnego konkursu nt „Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel - uczeń, dziecko- rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości). Zasady konkursu, z dostosowaniem do grup wiekowych, organizuje szkoła. Ocena zadania: na podstawie 10 najciekawszych prac wg wyboru szkoły, przesłanych do jury konkursu.

3.    Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych, itp. nt „Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielania pomocy, obrona konieczna, itp.

Ocena zadania: na podstawie opisu wykonanych przedsięwzięć, sporządzonego przez szkołę i przesłanego do jury drogą elektroniczną.

4.    Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach nt. „Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaj e w szkole”. Zalecane jest podjęcie tematu relacji „chłopcy- dziewczęta”- język, kultura osobista, itp.

Ocena: na podstawie informacji przesłanej do jury drogą elektroniczną.

5.    Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatorium nt. „Tytoń, narkotyki, dopalacze- jak się przed tym bronić?’

Ocena: na podstawie informacji przesłanej do jury.

6.    Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatorium nt. „Kibole, blokersi, grupy podwórkowe - co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do „paczki’”. Wskazany udział specjalisty ds., prewencji z Policji, pedagoga - specjalisty z zakresu resocjalizacji.

Ocena: na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.

7.    Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatorium pod hasłem „Mój przyjaciel jest inwalidą- jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność?”.

Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.

8.    Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatorium pod hasłem „Nie jesteś sam. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego, lub „eurosieroctwa”; gdzie szukać pomocy”. Wskazany udział przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej i pomocy rodzinie, zawodowych kuratorów sądowych.

Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.

9.    Przeprowadzenie konwersatoriów na temat „Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia…” Prezentacja może obejmować podstawowe reguły prawa cywilnego i karnego- w konwencji odpowiedniej dla grup wiekowych, a także tematykę przestępczości nieletnich i wykonywania kar orzeczonych przez sądy dla nieletnich i sądy powszechne.

Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.

10.   Wykonanie dowolnego zadania wg tematyki wybranej przez szkołę, dotyczącej kwestii bezpiecznej szkoły lub bezpieczeństwa uczniów.

11.   Zgłoszenie przedstawiciela szkoły (nauczyciela, pedagoga, psychologa) do udziału w seminarium „Bezpieczna szkoła 2013”, które w okresie od 10 X 2012r do 15 IV 2013 r, w formule e-learning przeprowadzi Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

 

Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych, uzyskanych efektach, poprawie stanu bezpieczeństwa w szkole i wokół szkoły. Informację, opracowują wspólnie dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne, komitety rodzicielskie i samorządy uczniowskie.

Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez szkołę dla zapewnienia bezpieczeństwa placówki i jej uczniów, należy przesyłać do jury sukcesywnie do dnia 31 marca 2013 r.

Najciekawsze prace, fotoreportaże, informacje, teksty publicystyczne będą zamieszczane w dodatku internetowym do miesięcznika Perspektywy Europejskie.

Adres jury konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń: 00-850 Warszawa, ul. Prosta 2/14 lok. 204. e-mail: sekretariat@bezpieczna-szkola.com, www.bezpieczna-szkola.com

 


Harmonogram realizacji zadań konkursowych

Opracował zespół nauczycieli naszej szkoły. Formy i sposoby przeprowadzenia poszczególnych zadań będą dostosowane do wieku uczniów, ich realizacja będzie wyglądała inaczej w klasach młodszych, inaczej w klasach starszych. Do współpracy w ich wykonaniu zaprosimy przedstawicieli służb i instytucji, takich jak Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, Sąd Rodzinny i Nieletnich, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz innych organizacji działających na polu szeroko rozumianej pomocy społecznej.

Koordynatorem programu jest pedagog Wiesława Strzelczyk.

 

Plan realizacji poszczególnych zadań wygląda następująco
 

Zadanie konkursowe

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatorium pod hasłem "Nie jesteś sam. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub eurosieroctwa; gdzie szukać pomocy".

1. Zajęcia edukacyjne w klasach VIc, Vc w ramach lekcji WDZwR na podstawie filmu pt. Dzieci maltretowane, molestowane i zaniedbywane społecznie. Jak o tym mówić?"

2. Konwersatoria w klasach IV-VI - zobacz przykładowy konspekt

3. Pogadanki i konwersatoria w klasach I-III - zobacz scenariusz zajęć w kl. IId , scenariusz zajęć w kl. Ib oraz zdjęcia z zajęć i prace uczniów kl. I-III

 

Zadanie konkursowe

Przeprowadzenie konwersatoriów na temat "Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia...". Prezentacja może obejmować podstawowe reguły prawa cywilnego i karnego - w konwencji odpowiedniej dla grup wiekowych, a także tematykę przestępczości nieletnich i wykonywania kar orzeczonych przez sądy dla nieletnich i sądy powszechne.

1. Spotkanie uczniów klas VI z kuratorem rodzinnym i dla nieletnich w Sądzie Rejonowym w Kwidzynie - przeczytaj i zobacz zdjęcia

2. Spotkanie uczniów klas IV-V z kuratorami rodzinnymi - przeczytaj i zobacz zdjęcia

3. Konwersatoria i pogadanki w klasach I-III - zobacz prezentację

 

Zadanie konkursowe

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatorium nt. "Kibole, blokersi, grupy podwórkowe - co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przez wciągnięciem do "paczki"?

1. Spotkania z policjantką w klasach V i VI nt. "Jakie mogą być zagrożenia ze strony grup subkulturowych i jak nie dać się wciągnąć do "bandy" podwórkowej? - zobacz prezentację , przeczytaj i zobacz zdjęcia

2. Zajęcia edukacyjne i pogadanki w klasach I-III - zobacz: scenariusz zajęć w kl. Id , scenariusz zajęć w kl. IIb , prace uczniów kl. I-III , prace uczniów kl. IIb "Moje hobby" oraz zdjęcia z zajęć "Umiemy kibicować"

3. Konwersatoria w klasach IV-VI - konspekt lekcji dla kl. IV-VI

 

Zadanie konkursowe

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatorium pod hasłem: "Mój przyjaciel jest inwalidą - jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność?"

 

1. Wizyta w Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Górkach - przeczytaj , zobacz zdjęcia i numer czasopisma "Obserwator"

2. Spotkanie uczniów klasy Va z panią Urszulą Holz - osobą niewidomą - przeczytaj i zobacz zdjęcia

3. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III na temat "Ludzie różnią się od siebie nie tylko wyglądem" - zobacz scenariusz zajęć
w kl. I-III , scenariusz zajęć w kl. Ib , prace plastyczne i prace literackie uczniów kl. IIId

4. Warsztaty w klasach IV-VI nt. "Ludzie są różni" - zobacz scenariusz warsztatów w kl. IV-VI , scenariusz lekcji wychowawczej w kl. Vc oraz zdjęcia z zajęć w kl. IV-VI

5. Wizyta dzieci ze świetlicy w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Górkach

6. Mój przyjaciel jest mniej zdolny - wspólne zajęcia uczniów klasy IId i grupy 6-latków w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Kwidzynie , scenariusz spotkania kl. IId z przedszkolakami

7. Warsztaty ceramiczne podopiecznych świetlicy z uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej

8. Bal Karnawałowy - spotkanie integracyjne uczniów klasy Id z podopiecznymi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kwidzynie - zobacz zdjęcia

 

Zadanie konkursowe

Tydzień Bezpiecznego Internetu.

  - Spotkanie edukacyjne dla rodziców kl. IV-VI nt. Dorastanie w sieci. Wpływ Internetu na życie mojego dziecka

  - Debata międzyklasowa "Internet ma wpływ na Twoje życie" dla uczniów kl. IV-VI

  - Działania w klasach I-VI

 

Zadanie konkursowe

Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach nt. "Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje w szkole".

 

1. Zajęcia edukacyjne w klasach Vc i VIc nt. "Intymność sprawą osobistą" 

2. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III nt. poszanowania praw człowieka we wzajemnych relacjach (zdjęcia z zajęć i prace uczniów  )

3. Dzień Życzliwości w budynku "Pod Zegarem" zainicjowany przez uczniów klasy III e 

4. Zajęcia edukacyjne w klasie VIa nt. "Moje ciało zasługuje na szacunek" i "Media i my"

5. Zajęcia edukacyjne w klasie Va nt. "Sfera intymności - sferą bezpieczeństwa"

6. Zajęcia edukacyjne dla uczniów klasy IVb nt. "Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje w szkole"

 

Zadanie konkursowe:

Przeprowadzenie szkolnego konkursu nt „Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel - uczeń, dziecko - rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości).

Konkurs ten będzie przeprowadzony w dwóch formach:

 

1.   Szkolny konkurs plastyczny dla klas I- III (regulamin)

 Oto wyniki konkursu  oraz wyróżnione  prace uczniów 

 

2.   Szkolny Konkurs Literacki dla uczniów klas IV- VI (regulamin)

  Oto wyniki konkursu oraz prace uczniów

 

Zadanie konkursowe

Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych, itp. nt. „Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielania pomocy, obrona konieczna, itp.

 

1. Spotkania uczniów klas I-VI ze strażnikami ze Straży Miejskiej w Kwidzynie

   - Wizyta uczniów kl. IV

   - Spotkania uczniów kl. I-III ze strażnikami - opis i zdjęcia

 

2. Warsztaty edukacyjne prowadzone przez wolontariuszy Pokojowego Patrolu WOŚP "Uczymy się ratować życie innym"

 

3. Spotkania z myśliwym i jego psem w klasach I

   - zajęcia z psem Edkiem w kl. Ic

   - spotkanie z myśliwym w kl. Ib

 

4. Spotkanie uczniów klasy Ib ze strażakiem PSP w Kwidzynie

 

5. Zajęcia edukacyjne pn. "Bezpieczne zachowanie w domu, szkole i na ulicy" w klasach I-VI

  - zajęcia nt. bezpiecznego zachowania w kl. IIb

  - scenariusz zajęć nt bezpieczeństwa na drodze w kl. IIIe

  - zdjęcia z zajęć i prace uczniów nt bezpiecznego zachowania

  - scenariusz zajęć nt. bezpieczeństwa w kl. IVb

  - scenariusz zajęć nt. bezpieczeństwa w kl. Vc

 

6. Szkolny Konkurs Grafiki Komputerowej dla uczniów kl. I-III "Bezpieczne zabawy zimowe"

 

7. "Bezpieczny przejazd. Zatrzymaj się i żyj. Rakowiec 2012" - zajęcia edukacyjne z zakresu ratownictwa medycznego w klasach IV i V

 

Zadanie konkursowe:

Przeprowadzenie we wszystkich klasach debaty uczniowskiej nt „Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel”.

 

1. Debata uczniowska w klasach IV-VI na temat "Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel"

  - scenariusz debaty   oraz zdjęcia

2. Zajęcia edukacyjne w klasach I na temat "Co wiemy o naszej Ojczyźnie?"

  -  scenariusz zajęć w kl. I 

3. Zajęcia edukacyjne w klasach II na temat "Państwo, prawo społeczeństwo, obywatel. Debata uczniowska"
  -  scenariusz zajęć w kl. II 

4. Zajęcia edukacyjne w klasach III na temat "Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel. Znaczenie symboli narodowych"

  -  scenariusz zajęć w kl. III  oraz prace uczniów

 

Zadanie konkursowe:

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatorium nt. „Tytoń, narkotyki, dopalacze - jak się przed tym bronić?"

Przeprowadzono następujące działania:

1. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III

- Scenariusze , opis działań oraz zdjęcia (zajęcia i prace uczniów)

2. Zajęcia edukacyjne w klasach IV-VI

- Scenariusze zajęć , opis działań oraz zdjęcia (zajęcia i prace uczniów)