REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

w Szkole Podstawowej nr 2 im. mjra H. Sucharskiego w Kwidzynie

 

 

ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY:

 

*     Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły. Zapewnienie opieki od godziny 6.30 do godziny 16.30 w czasie dni, kiedy odbywają się zajęcia dydaktyczne.

*     Świetlica zapewnia opiekę dzieciom, które bezpośrednio przed lub po zajęciach dydaktycznych nie mają zapewnionej opieki rodziców (prawnych opiekunów) ze względu na czas ich pracy.

*     Opieką świetlicową obejmuje się dzieci z kl. I-III na wniosek rodziców (prawnych opiekunów).

*     Kwalifikowanie wychowanków do świetlicy odbywa się we wrześniu w każdym rozpoczynającym się roku szkolnym.

*     Dzieci uczęszczające do świetlicy powinny być osobiście odbierane do godziny 16.30 przez rodziców (prawnych opiekunów).

*     Dziecko może wrócić do domu samodzielnie, pod opieką starszego rodzeństwa lub innych osób, jeśli rodzice złożą pisemne oświadczenie określające godziny powrotu i stwierdzające, iż ponoszą odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo podczas powrotu ze szkoły do domu.

 

 

 

CELE I ZADANIA ŚWIETLICY:

 

*    Zapewnienie dzieciom właściwej opieki wychowawczej w godzinach pracy ich rodziców.

*   Organizowanie różnych form nauki, wdrażanie wychowanków do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności dydaktyczne.

*   Prowadzenie pracy wychowawczej, zmierzającej do kształtowania u dzieci poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, ukształtowania postaw prospołecznych, umiejętności pracy w grupie, samooceny wyrażania własnych potrzeb, ograniczania złych nawyków, zdobycia praktycznych umiejętności i wiedzy.

*   Rozwijanie zainteresowań intelektualnych, artystycznych  i technicznych dzieci.

*   Wdrażanie do właściwego spędzania wolnego czasu; wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy.

*   Organizowanie racjonalnego wypoczynku i pobytu na świeżym powietrzu oraz troska o rozwój fizyczny.

*   Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się i stosowania form grzecznościowych w różnych sytuacjach.

*   Kształtowanie postaw patriotycznych.

*   Kształtowanie przekonań i postaw moralnych dziecka.

*   Poznawanie swojego środowiska.

*   Kształtowanie właściwego stosunku do przyrody.

  

 

W  NASZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ W BIEŻĄCYM ROKU SZKOLNYM PROWADZONE BĘDĄ NASTĘPUJĄCE ZAJĘCIA:

 

*        rozwijające umiejętności manualne ( zabawy konstrukcyjne, układanki, zajęcia kulinarne, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie,  sklejanie, wykonywanie witraży z kolorowych szkiełek, origami i inne),

*       rozbudzające  zainteresowania  czytelnicze (czytanie wierszy, bajek, własne próby literackie, konkursy, spotkania czytelnicze, inscenizacje),

*       wzbogacające posiadane  wiadomości, zaspakajanie ciekawości świat (czytanie książek, encyklopedii, oglądanie programów i filmów edukacyjnych, korzystanie z Internetu, rozmowy i pogadanki z uczniami, gry dydaktyczne  i edukacyjne),

*       kształtujące umiejętności : wypowiadania się na zadany i dowolny temat  (rozmowy z uczniami, pogadanki, zabawy typu – „dokończ zdanie”, „nazwa  na daną literę” i inne),

*       kształtujące umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, odrabianie prac domowych),

*       wzbogacające ekspresję twórczą (pisanie tekstów, prace plastyczne, zabawy konstrukcyjne, zabawy tematyczne, programy artystyczne, zabawy w teatr, zajęcia muzyczne),

*       kształtujące ekspresję ruchową (zabawy taneczne, dyskoteki),

*       zwiększające sprawność fizyczną ( gry i zabawy zręcznościowe),

*       relaksujące ( relaks przy muzyce, zabawy wyciszające, słuchanie bajek i opowiadań relaksacyjnych).