STRONA GŁÓWNA


Statut Szkolnego Klubu Europejskiego

 

Rozdział l


I

Szkolny Klub Europejski przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kwidzynie jest dobrowolnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających poznawaniu wspólnego dziedzictwa europejskiego, wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do członków Klubu, upowszechnianie, a także przyczynianie się do rodzimej tradycji oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.

II

Siedziba Klubu mieści się w Szkole Podstawowej nr 2 w Kwidzynie.

III

1. Klub działa z inicjatywy młodzieży szkolnej.
2. Podlega przepisom ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U.z 1989 r.Nr 20, poz. 104 z póżn.zm.) oraz niniejszemu statutowi i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

IV

Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

V

Czas trwania Klubu nie jest ograniczony.

VI

Opiekunem pedagogicznym Klubu jest członek Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kwidzynie akceptowany przez uczniów-członków Klubu na corocznym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia.

VII

Klub realizuje cele przez:
1. Wszechstronne propagowanie szeroko pojętej idei integracji europejskiej;
2. Współpracę i wzajemną pomoc członków Klubu.
3. Współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń z zakresu szeroko rozumianej idei integracji europejskiej
4. Zbieranie i aktualizowanie dostępnych dokumentów i informacji dotyczących działalności Klubu;
5. Zorganizowanie punktu informacji europejskiej;
6. Uczestnictwo w spotkaniach różnego rodzaju (szkolenia, narady, debaty, konferencje);
7. Organizowanie wycieczek, wystaw, prezentacji, pokazów;
8. Opracowywanie ulotek, folderów, biuletynu;
9. Uczestnictwo w międzynarodowej wymianie młodzieży;
10.Współpracę z innymi Szkolnymi Klubami Europejskimi z Polski i z zagranicy.
 


Rozdział II
Władze Klubu

I

Władzami Klubu są:
1. Walne Zgromadzenie , które tworzą wszyscy członkowie Klubu;
2. Zarząd Klubu, w skład którego wchodzą: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz, Skarbnik, Rzecznik Prasowy oraz opiekun pedagogiczny Klubu;
3. Zarząd w liczbie 5 osób wybierany jest spośród członków Walnego Zgromadzenia w głosowaniu równym, bezpośrednim i tajnym, zwykłą większością głosów (50 %+ 1) po zakończeniu roku sprawozdawczego, nie później niż do 30 stycznia każdego roku kalendarzowego.
4. Prezes, Wiceprezes, Sekretarz, Skarbnik i Rzecznik Prasowy są wybierani na pierwszym zebraniu każdego roku sprawozdawczego, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przez członków Zarządu. .Zarząd przygotowuje roczny plan działalności w ciągu 14 dni od wyborów;
5. Prezydium składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie roczne; Walne Zgromadzenie zatwierdza bądź odsyła do poprawki sprawozdanie roczne;
6. Rok sprawozdawczy trwa od 1 stycznia do 31 grudnia bieżącego roku kalendarzowego.

II

Najwyższą władzą jest Walne Zgromadzenie Członków. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. uchwalenie programu działania Klubu;
2. uchwalanie zmian statutu;
3. rozpatrywanie skarg członków Klubu na działalność Zarządu;
4. opiniowanie realizacji projektów i pracy Zarządu;
5. kontrola nad finansami Klubu i zarządzaniem funduszem Klubu przez Skarbnika

Rozdział III
Członkowie i majątek klubu

I


Członkiem Klubu może zostać każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Kwidzynie po wypełnieniu deklaracji członkowskiej i odebraniu legitymacji. Członkostwo w Klubie jest dobrowolne i nieodpłatne. Rezygnacja z członkostwa może nastąpić po złożeniu pisemnego oświadczenia zawierającego przyczynę wystąpienia w Klubu. Każdy członek klubu ma prawo do:
1. zgłaszania swoich propozycji do realizacji przez Klub;
2. decydowania w sprawach dotyczących Klubu w ramach posiedzeń Walnego Zgromadzenia;
3. korzystania z pomieszczeń, sprzętu, środków dydaktycznych należących do Klubu;
4. udziału we wszystkich realizowanych zadaniach organizowanych imprezach klubowych.

II

Majątek Klubu powstaje z dobrowolnych składek członkowskich, dotacji organizacji rządowych i pozarządowych, darowizn, dochodów z własnej działalności. Każdy członek Klubu jest zobowiązany dbać o majątek Klubu. Skarbnik jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji wszelkich przychodów i rozchodów Klubu oraz składania rocznego sprawozdania finansowego do dnia 30 stycznia każdego roku.
 

 Rozdział IV
Postanowienia końcowe

I

1. Klub rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji i przeznaczenie majątku Klubowego.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.
 

Załącznik nr 2 - Adresy instytucji zajmujących się problematyką europejską


1) Urząd komitetu Integracji Europejskiej
Aleje Ujazdowskie 9, 00-918 Warszawa http://www.ukie.gov.pl, e-mail:
cie@mail.ukie.gov.pl

2) Centrum Informacji Europejskiej UKIE http://cie.gov.pl, e-mait: cie@mail.ukie.gov.pl

3) Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Aleja Szucha 25, 00-918 Warszawa http://www.men.waw.pl

4) Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą tel.( 22) 628-41-35, fax (22) 628-85-61

5) Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Biuro "SOCRATES" ul.Mokotowska 43, 00 -551 Warszawa http://www.socrates.pl, e-mai!: socrates@socrates.org.pl

6) Narodowa Agencja Programu "MŁODZIEŻ DLA EUROPY" tel. (22) 622-37-06, 629-76-13 fax (22) 622-37-08, 629-63-59

7) Ośrodek Informacji i Dokumentacji Unii Europejskiej Aleje Niepodległości 22, 02-656 Warszawa tel.(22) 845-09-80, fax (22) 845-19-07

8) Ośrodek Informacji Rady Europy Aleje Ujazdowskie 22, 02-656 Warszawa tel./fax (22) 845-20-84

9) Fundacja "Polska w Europie"/Polska Rada Ruchu Europejskiego
ul.Smolna 34,m. 25A, 00-375 Warszawa tel.(22) 621-00-08, 827-42-96, 827-42-98, fax (22) 621-00-08 e-mail:
jpetz@polbox.com

10) Połska Fundacja im.Roberta Schumana Aleje Ujazdowskie 37, II p. 00-540 Warszawa tel.(22) 621-21-61, 622-03-43, fax(22) 629-72-14 http://www.schuman.org.pl, e-mail: pke@schuman.org.pl

11) Punkt Informacyjny Unii Europejskiej, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce ul.Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa tel.(22) 520-82-62, fax (22) 520-82-63 http^/www.europa.delpol.pl.e-mail: reception@pol.eudel.com