NASI WOLONTARIUSZE
w bieżącym roku szkolnym
 

 


DZIĘKUJEMY ZA POMOC!
 

KODEKS WOLONTARIUSZA
 

I. Kto może zostać wolontariuszem?

1. Wolontariuszami „Interdwójki” zostają uczniowie, którzy:

a) chcą poświęcić swój czas na pracę w bibliotece szkolnej

b) mają dobre wyniki w nauce i wyróżniają się w zachowaniu

c) interesują się książką i lubią czytać.

 

2. Kandydatów na wolontariuszy wskazują wychowawcy klas.

 

II. Prawa wolontariusza

Wolontariusz ma prawo do:

a) noszenia plakietki/identyfikatora „Interdwójki”

b) wypożyczania większej ilości książek, niż określa to regulamin biblioteki

c) zwrotu książek w terminie późniejszym, niż określa to regulamin biblioteki.

 

III. Zadania wolontariusza

1. Wolontariusz ma za zadanie:

a) przestrzegać postanowień Kodeksu Wolontariusza

b) zgłaszać się na wyznaczone dyżury

c) wykonywać polecenia pracowników biblioteki.

 

2. Podczas dyżurów na przerwach w bibliotece pracuje najwyżej dwóch wolontariuszy

 

3. Podczas dyżuru wolontariusz:

a) zgłasza się do nauczyciela-bibliotekarza po przydział zadań na dany dzień

b) opiekuje się czytelnikami z klas młodszych

 

4. Po lekcjach (w czasie wolnym) wolontariusz:

        a) pomaga w naprawie zniszczonych książek

b) pilnuje, aby na przydzielonym sobie regale panował porządek.

c) w razie potrzeby pomaga w prowadzeniu zajęć bibliotecznych dla uczniów.

 

IV. Postanowienia dodatkowe

Wolontariusz, który nie spełnia postanowień Kodeksu, po konsultacji z wychowawcą klasy może zostać zawieszony w swych prawach i obowiązkach.

 

wolontariusze w poprzednich latach