Szkoła Podstawowa nr 2 w Kwidzynie
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

 

 

powrót

programy

działania

odżywiamy się zdrowo

certyfikat 

konferencja

program "Dobry Wybór"


Ruch szkół promujących zdrowie w Europie rozwija się od 20 lat i obecnie zrzesza w Europejskiej sieci szkół promujących zdrowie 43 kraje. Patronuje jej Światowa Organizacja Zdrowia, Rada Europy i Komisja Europejska. Od roku Europejska sieć szkół promujących zdrowie zmieniła się w sieć Szkół dla zdrowia w Europie, ruch ten ma na celu polepszenie, jakości życia ludzi w zjednoczonej Europie.

W Polsce popularyzację idei SzPZ rozpoczęto projektem „Szkoła Promująca Zdrowie”, realizowanym pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Woynarowskiej. Od 1992 roku zaczęły powstawać wojewódzkie sieci szkół promujących zdrowie. Aktualnie sieci zorganizowane są we wszystkich województwach i należy do nich 1300 szkół.
Koncepcja SzPZ „wyrosła” z ogólnych założeń promocji zdrowia, rozwijanej przez Światową Organizację Zdrowia. Każdy kraj wypracowuje swój model SzPZ. W Polsce koncepcja szkoły promującej zdrowie stale się rozwija i ulega modyfikacjom. Wieloletnia praca przyniosła nowe spojrzenie na to zagadnienie. Przyjęto, że:
 

SZKOŁA
• Jest środowiskiem, którego społeczność nie tylko uczy się i pracuje, ale także żyje - nawiązuje kontakty z innymi, przeżywa porażki i sukcesy, odpoczywa, bawi się itp. Szkoła jest, więc miejscem, w którym należy wywiązywać się z obowiązków, ale także powinno dobrze się czuć.
• Jest elementem środowiska lokalnego: oba te środowiska oddziałują na siebie.
• Jest miejscem, które przygotowuje młodych ludzi nie tylko do następnego etapu edukacji, ale również do życia, w tym do dokonywania „zdrowych” wyborów.
 

PROMUJĄCA
• Tworząca warunki (fizyczne i społeczne), sprzyjające ochronie i pomnażaniu zdrowia.
• Umożliwiająca aktywne uczestnictwo społeczności szkolnej w działaniach na rzecz zdrowia.

 

ZDROWIE
• Ma cztery wymiary: fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy, które powinny być w harmonii.
• Decyduje o jakości życia ludzi obok wykształcenia i warunków ekonomicznych.


Na podstawie opracowanych standardów przyjęto następującą „nową” definicję Szkoły Promującej Zdrowie oraz opracowano nowy model takiej szkoły.
 

NOWA DEFINICJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE!
Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:
• Dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
• Podejmowaniu przez jej członków działania na rzecz zdrowia.

Dlaczego promujemy zdrowie w naszej szkole?

1. Powodem zajęcia się tą problematyką było : 
- pogłębianie się wad postawy u dzieci, 
- występowanie próchnicy zębów u dzieci, 
- zaobserwowanie występowania złych nawyków żywieniowych u dzieci i ich rodzin,
- niska świadomość problematyki HIV / AIDS wśród młodzieży, 
- narastanie trudności wychowawczych w szkole, 
- narastanie agresji rówieśniczej, 
- wzrastanie zagrożeń uzależnieniami w środowisku, 
- niska świadomość ekologiczna wśród uczniów szkoły, 
- niewielka wiedza i brak umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

2. Przeprowadzono diagnozę określonych problemów. 

 

3. W jej wyniku podjęto następujące działania: 
- opracowanie programów własnych lub przystosowanie programów innych autorów, 
- wdrażanie programów w szkole, 
- monitorowanie programów i ich ewaluacja.