POWRÓT


TURNIEJ POLONISTYCZNY
„MISTRZ SŁOWA 2019”

I ETAP
Ortografia i interpunkcja.

 

Informujemy, że we wtorek 18 grudnia o godzinie 15.25 w sali 25 odbędą się eliminacje do XVII Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego w kategorii klas IV- VI - będzie to jednocześnie I etap Mistrza Słowa.

Eliminacje dla klas VII - VIII odbędą się 2 stycznia 2019 roku o godzinie 15.30 w sali 25. Zakres znajduje się poniżej.
 

Zakres wymagań

 

1. Pisownia zmiękczeń (w tym zakończeń bezokoliczników).

2. Pisownia spółgłosek dźwięcznych i bezdźwięcznych (z uwzględnieniem pisowni przedrostków roz-, bez-, wz-, wez-, ws-, wes- oraz zakończeń –ski, -cki, -dzki, -stwo, -ctwo, -dztwo, -śba,- źba).

3. Pisownia wyrazów z ó

• wymiennym (na o, e, a) i niewymiennym;

• w zakończeniach rzeczowników -ów, -ówka, -ówna  (oraz wyjątki od tej zasady).

4. Pisownia wyrazów z u

• w formach osobowych czasowników czasu teraźniejszego i trybu rozkazującego zakończonych na – uje, -uj, (-uję, -ujesz itp.);

   • w zakończeniach: -unek, -ulec, -uszek, -utki, -usia, -unia  itp.;

   • na początku i na końcu wyrazów (oraz wyjątki od tej zasady).

5. Pisownia wyrazów z rz

• wymiennym (na r) i niewymiennym;

• po spółgłoskach: p, b, t, d, k, g, j, w, ch (oraz wyjątki od tej zasady);

• w zakończeniach rzeczowników: -mistrz, -mierz, -arz, -erz.

6. Pisownia wyrazów z ż

• wymiennym (na g, dz, h, s, z, ź) i niewymiennym;

• po spółgłoskach: r, l, ł, n;

• w rzeczownikach zakończonych na –aż, -eż.

7. Pisownia wyrazów z ch

• wymiennym (na sz, s, ś) i niewymiennym;

• na końcu wyrazów (oraz wyjątek od tej zasady);

• po spółgłosce s.

8. Pisownia wyrazów z h

• wymiennym ( na g, z, ż) i niewymiennym;

• w wyrazach obcego pochodzenia rozpoczynających się cząstkami hipo-, hydr-, hiper-

   hig-, hier-;

• po spółgłosce z.

9. Pisownia wyrazów z ą, ę

• w wyrazach rodzimych lub całkowicie spolszczonych;

ę w M., B., W. lp. niektórych rzeczowników rodzaju nijakiego, np. imię;

ę w B. lp. i ą w N. lp. w zakończeniach rzeczowników i przymiotników;

• w zakończeniach czasowników:

- ę w 1. os. lp. i  ą w 3. os. lm. czasu teraźniejszego;

- ą, ę w czasie przeszłym, np. zdjął.

10. Pisownia wyrazów z om, on, em, en

• w wyrazach obcego pochodzenia;

• w zakończeniach rzeczowników w C. lm. –om oraz –em w N. lp.

11. Pisownia wyrazów wielką i małą literą

• imiona, nazwiska, przydomki, przezwiska, nazwy dynastii, rodów;

• imiona własne zwierząt i drzew;

• imiona własne bogów i postaci mitologicznych;

• nazwy istot ze świata wierzeń, mitologii, fantastyki;

• nazwy części świata, krajów, regionów i ich mieszkańców, przedstawicieli ras ludzkich i plemion;

• nazwy gwiazd i ich układów oraz planet i ich mieszkańców;

• nazwy mieszkańców miast, wsi, osiedli i dzielnic miast;

• jedno i wielowyrazowe nazwy geograficzne (nazwy kontynentów, oceanów, mórz, cieśnin, gór, kanałów, puszcz itp.)

• przymiotniki utworzone od nazw geograficznych;

• nazwy miejscowe ( miast, wsi, osad);

• nazwy ulic, placów, parków, skwerów, dzielnic i osiedli oraz zabytków, budowli i pomników;

• nazwy świąt religijnych, państwowych oraz dni świątecznych;

• nazwy obrzędów, zabaw i zwyczajów;

• nazwy dni tygodnia, miesięcy i dłuższych okresów kalendarzowych;

• nazwy województw;

• nazwy ras zwierząt, gatunków i odmian roślin;

• tytuły utworów literackich, filmów, dzieł sztuki;

• tytuły czasopism, zgodnie z aktualnie obowiązującą zasadą (patrz: uchwała ortograficzna  Rady Języka Polskiego z 8 grudnia 2008 r.) – kl. VI;

• użycie wielkiej litery ze względów grzecznościowych, np. w korespondencji.

12. Pisownia wyrazów z nie (z przymiotnikami i przysłówkami w stopniu wyższym i najwyższym – kl. V-VI).

13. Pisownia wyrazów z cząstką by (kl. V i VI).

14. Pisownia wyrażeń przyimkowych i przyimków złożonych.

15. Pisownia przymiotników złożonych typu ciemnozielony, biało-czarny.

16. Pisownia zakończeń rzeczowników: -i, -ii, -ji.

17. Dzielenie wyrazów przy przenoszeniu.

18. Stosowanie znaków interpunkcyjnych (kropki, przecinka, dwukropka, myślnika, cudzysłowu, znaku zapytania, wykrzyknika)

• do wyznaczania granicy wypowiedzenia;

• w zapisie dialogu;

• stosowanie przecinka w zdaniu pojedynczym i złożonym (odpowiednio do użytych spójników; przecinek przed powtórzonymi spójnikami);

• cudzysłów w zapisie tytułu;

• cudzysłów w przytoczeniach cudzych słów oraz wyrazach użytych w znaczeniu przenośnym, ironicznym itp.;

• użycie kropki w zapisie skrótów związanych z korespondencją i innych popularnych skrótów.

 

REGULAMIN
I ETAP
II ETAP
III ETAP
WYNIKI
ROZWIĄZANIE - TESTY
CIEKAWE LINKI