• Informacje ogólne o szkole

    •   

     Szkoła Podstawowa nr 2 im. majora Henryka Sucharskiego w Kwidzynie jest ośmioklasową publiczną szkołą podstawową. Organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kwidzyn. Nadzór pedagogiczny nad szkołą pełni Pomorski Kurator Oświaty.

     Siedzibą szkoły są budynki przy ul. Stanisława Staszica 2 (klasy I-III, świetlica szkolna), ul. Stanisława Staszica 16 (klasy IV-VIII, dyrektor, sekretariat, biblioteka, stołówka, gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej) i ul. Adama Mickiewicza 3 (sala gimnastyczna).

     Celem działania szkoły jest umożliwienie uczniom nabycia kompetencji kluczowych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w celu przygotowania ich do świadomego funkcjonowania we współczesnym świecie i sprostania jego wyzwaniom; realizacja wymagań państwa określonych w rozporządzeniu w sprawie wymagań wobec szkół i placówek; kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego realizowaniu celów i zasad określonych w koncepcji pracy szkoły oraz programie wychowawczo–profilaktycznym.

     Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są obowiązkowe zajęcia dydaktyczne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne w zakresie kształcenia ogólnego; zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także zajęcia edukacyjne: religia, etyka oraz wiedza o życiu w rodzinie.

     Sekretariat szkoły jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
     Adres korespondencyjny: 82-500 Kwidzyn, ulica Stanisława Staszica 16.
     Numer telefonu i faksu: 552793368.
     Adres poczty elektronicznej: sp2kwidzyn@wp.pl.