• Świetlica szkolna Tęczolandia

   16.03.2023 17:38
      

   Na zajęcia do świetlicy szkolnej uczęszczają uczniowie klas I-III.

   Działanie:

   • - Zapewnianie uczniom prawidłowej opieki poza zajęciami lekcyjnymi poprzez prowadzenie w świetlicy szkolnej działań opiekuńczych zgodnych z potrzebami uczniów:
   • - Organizowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych rozwijających twórczość i aktywność uczniów – wykonywanie witraży, ceramiki z gliny (DPS, szkoła), wytwory plastyczne, zajęcia taneczne, gra w szachy, udział w konkursach plastycznych, propagowanie tradycji świątecznych, udział w imprezach pozaszkolnych, nauka piosenek, udział w spektaklach teatralnych, spotkania i zajęcia integralne z uczniami z SOSW oraz świetlic środowiskowych
   •  
   • - Organizowanie i udzielanie pomocy w nauce
   •  
   • - Dbanie o odpowiednie wyposażenie świetlicy w środki dydaktyczne i sprzęt (zabawki, gry – ze środków szkoły i własnych) oraz wystrój świetlicy
   •  
   • - Dbanie o bezpieczeństwo fizyczne uczniów (pogadanki, zabezpieczenie sprzętu, ustalenie z rodzicami, wdrażanie dzieci do czynności porządkowych i higienicznych, dbania o własność prywatną i mienie szkolne)
   •  
   • - Prowadzenie badań ankietowych w zakresie współpracy z rodzicami

    

   • - Dbanie o życzliwą atmosferę wychowawczą w świetlicy
  • ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

   16.03.2023 17:49
    w Szkole Podstawowej nr 2 im. mjra H. Sucharskiego w Kwidzynie

   *     Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły. Zapewnienie opieki od godziny 6.30 do godziny 16.30 w czasie dni, kiedy odbywają się zajęcia dydaktyczne.

   *     Świetlica zapewnia opiekę dzieciom, które bezpośrednio przed lub po zajęciach dydaktycznych nie mają zapewnionej opieki rodziców (prawnych opiekunów) ze względu na czas ich pracy.

   *     Opieką świetlicową obejmuje się dzieci na wniosek rodziców (prawnych opiekunów).

   *     Kwalifikowanie wychowanków do świetlicy odbywa się we wrześniu w każdym rozpoczynającym się roku szkolnym.

   *     Dzieci uczęszczające do świetlicy powinny być osobiście odbierane do godziny 16.30 przez rodziców (prawnych opiekunów).

   *     Dziecko może wrócić do domu samodzielnie, pod opieką starszego rodzeństwa lub innych osób, jeśli rodzice złożą pisemne oświadczenie określające godziny powrotu i stwierdzające, iż ponoszą odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo podczas powrotu ze szkoły do domu.

    

   CELE I ZADANIA ŚWIETLICY:

    

   *    Zapewnienie dzieciom właściwej opieki wychowawczej w godzinach pracy ich rodziców.

   *   Organizowanie różnych form nauki, wdrażanie wychowanków do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności dydaktyczne.

   *   Prowadzenie pracy wychowawczej, zmierzającej do kształtowania u dzieci poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, ukształtowania postaw prospołecznych, umiejętności pracy w grupie, samooceny wyrażania własnych potrzeb, ograniczania złych nawyków, zdobycia praktycznych umiejętności i wiedzy.

   *   Rozwijanie zainteresowań intelektualnych, artystycznych  i technicznych dzieci.

   *   Wdrażanie do właściwego spędzania wolnego czasu; wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy.

   *   Organizowanie racjonalnego wypoczynku i pobytu na świeżym powietrzu oraz troska o rozwój fizyczny.

   *   Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się i stosowania form grzecznościowych w różnych sytuacjach.

   *   Kształtowanie postaw patriotycznych.

   *   Kształtowanie przekonań i postaw moralnych dziecka.

   *   Poznawanie swojego środowiska.

   *   Kształtowanie właściwego stosunku do przyrody.

     

   W  NASZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ W BIEŻĄCYM ROKU SZKOLNYM PROWADZONE BĘDĄ NASTĘPUJĄCE ZAJĘCIA:

    

   *        rozwijające umiejętności manualne ( zabawy konstrukcyjne, układanki, zajęcia kulinarne, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie,  sklejanie, wykonywanie witraży z kolorowych szkiełek, origami i inne),

   *       rozbudzające  zainteresowania  czytelnicze (czytanie wierszy, bajek, własne próby literackie, konkursy, spotkania czytelnicze, inscenizacje),

   *       wzbogacające posiadane  wiadomości, zaspakajanie ciekawości świat (czytanie książek, encyklopedii, oglądanie programów i filmów edukacyjnych, korzystanie z Internetu, rozmowy i pogadanki z uczniami, gry dydaktyczne  i edukacyjne),

   *       kształtujące umiejętności : wypowiadania się na zadany i dowolny temat  (rozmowy z uczniami, pogadanki, zabawy typu – „dokończ zdanie”, „nazwa  na daną literę” i inne),

   *       kształtujące umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, odrabianie prac domowych),

   *       wzbogacające ekspresję twórczą (pisanie tekstów, prace plastyczne, zabawy konstrukcyjne, zabawy tematyczne, programy artystyczne, zabawy w teatr, zajęcia muzyczne),

   *       kształtujące ekspresję ruchową (zabawy taneczne, dyskoteki),

   *       zwiększające sprawność fizyczną ( gry i zabawy zręcznościowe),

   *       relaksujące ( relaks przy muzyce, zabawy wyciszające, słuchanie bajek i opowiadań relaksacyjnych).